Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Tijdelijke ontheffing A2 Leidsche Rijn

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 21 december 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/256100, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 23 referentiepunten, gelegen langs de rijksweg A2, ter hoogte van Leidsche Rijn (km. 60,00 – km 58,85).

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,3 dB.

Aanleiding
De hoogte van de geluidproductieplafonds in het geluidregister zijn op de locatie waar de ontheffing geldt, gebaseerd op prognoses uit een project uit het jaar 2000. Uit het nalevingsverslag 2013 blijkt, dat de prognose die in dat project is gehanteerd reeds overschreden is. Rijkswaterstaat kon deze overschrijding niet tijdig aan zien komen, ook over het jaar 2014 zijn de plafonds op deze locatie overschreden.

De overschrijding zal weggenomen worden door het aanbrengen van een nieuw wegdek, namelijk het nog experimentele tweelaags ZOAB Fijn. Er ligt momenteel op deze locatie tweelaags ZOAB.
Dit huidige wegdek is echter nog niet aan het eind van de levensduur. Om redenen van efficiency en teneinde de hinder voor het verkeer en kapitaalvernietiging te minimaliseren is Rijkswaterstaat van plan om de maatregelen voor de naleving van de plafonds te combineren met het geplande onderhoud. Dit onderhoud is volgens de huidige inzichten voorzien uiterlijk in 2020. Tot die tijd worden de geluidproductieplafonds nog overschreden.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten
Inzage (Termijn verlopen)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 21 december 2015

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 1 december 2015

Bezwaar (Termijn verlopen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.