Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A73 Swalmen en Reuver – Belfeld

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 18 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/306527, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds heeft verleend voor 178 referentiepunten langs de A73, ter hoogte van Asselt en ter hoogte van Reuver en Belfeld.

Van deze beschikking is op woensdag 20 december 2017 mededeling gedaan in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “VIA Roermond”, “VIA Beesel” en “VIA Venlo”.

Aanleiding en beknopte samenvatting
De A73 is in 2007 opengesteld. De geluidproductieplafonds langs de A73 zijn op 1 juli 2012 vastgesteld op basis van de intensiteiten in het jaar 2008, vermeerderd met 1,5 dB. In het nalevingsverslag over het kalenderjaar 2015 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A73 ter hoogte van Roermond en bij de aansluitingen Beesel en Belfeld (dreigen te) worden overschreden. In het nalevingsverslag over 2014 was hier nog helemaal geen sprake van. De overschrijdingen zijn niet ontstaan door veranderingen aan de weg door Rijkswaterstaat en konden door Rijkswaterstaat niet worden voorzien.

Rijkswaterstaat heeft onderzocht of er maatregelen doelmatig zijn om deze (dreigende) overschrijdingen weg te nemen. Uit dat onderzoek volgt dat het bij Asselt en ter hoogte van de bestaande bebouwing van Reuver en Belfeld doelmatig is om tweelaags ZOAB-fijn aan te leggen op de westelijke hoofdrijbaan, waarmee de (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds worden weggenomen. Groot asfaltonderhoud op de betreffende wegvakken stond echter pas gepland in 2025. Om deze overschrijdingen niet zo lang te laten bestaan, heeft Rijkswaterstaat dit grote onderhoud 5 jaar vervroegd naar 2020. Eerder dan dat is niet mogelijk gebleken. Gelet op de overmacht om eerder maatregelen te kunnen treffen, en het opheffen van de overschrijding in 2020 door een geluidbeperkende maatregel is sprake van een bijzondere omstandigheid. Daarom is een tijdelijke ontheffing van naleving verleend aan Rijkswaterstaat.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,9 dB.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Afbeelding 1 Referentiepunten bij Asselt
Referentiepunten bij Asselt

Afbeelding 2 Referentiepunten bij Reuver
Referentiepunten bij Reuver

Afbeelding 3 Referentiepunten bij Belfeld
Referentiepunten bij Belfeld

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit:

Aanvraag Rijkswaterstaat:

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.