Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zuidbroek – Veendam (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 21 december 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/253716, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds van 28 februari 2014 (kenmerk: IenM/BSK 2014/47108), zoals gewijzigd bij beslissing op bezwaar van 8 juli 2014 (kenmerk IenM/BSK-2014/135336), opnieuw is gewijzigd. De gewijzigde ontheffing betreft referentiepunten langs het spoortraject Zuidbroek – Veendam.

De gewijzigde tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,0 dB.

Aanleiding
Eerder is ontheffing verleend voor 27 referentiepunten. De verleende mate van ontheffing was maximaal 1,3 dB. ProRail heeft in 2014 voor het eerst een nalevingsverslag opgesteld over het kalenderjaar 2013. In het nalevingsverslag 2013 heeft ProRail geconstateerd, dat de reeds verleende ontheffing niet voldoende was. Op een aantal referentiepunten, waar reeds ontheffing was verleend, was de mate van ontheffing niet toereikend. Daarnaast overschreed de geluidproductie de geluidproductieplafonds op een aantal referentiepunten, waar nog niet eerder ontheffing was verleend. Er blijven in de gewijzigde ontheffing 19 referentiepunten over.

De reden, dat de berekende geluidproducties voor het jaar 2013 hoger uitvielen dan waar de oorspronkelijke de ontheffing op was gebaseerd, ligt in de aannames voor de sporen die bereden kunnen worden en die zijn gebruikt. De intensiteiten worden ten zuiden van Meeden-Muntendam anders over de sporen verdeeld dan in het geluidregister staat. Ook is gebleken dat er verschillen zijn tussen de gehanteerde snelheden bij de berekeningen die gebruikt zijn voor het nalevingsverslag en voor de berekeningen ten behoeve van de vaststelling van de geluidproductieplafonds. Dit heeft te maken met het feit dat treinen later remmen voor stations, wat daar tot hogere geluidproducties leidt. Op een aantal referentiepunten zijn met het besluit van 24 juni 2014 de geluidproductieplafonds gewijzigd vanwege een foutenherstelprocedure op grond van artikel 11.47 van de Wet milieubeheer, waardoor de ontheffing niet meer accuraat was.

Situatieschets:
1-2
2-2

Inzage (Termijn verlopen)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 21 december 2015

Aanvraag ProRail d.d. 19 november 2015

Achterliggende stukken

Bezwaar (Termijn verlopen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.