Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Velsertunnel

Tijdelijke ontheffing n.a.v. afsluiting

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 2 november 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/212395, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 74 referentiepunten, gelegen langs de trajecten A208, A9 en de A22 tussen de knooppunten Velsen en Beverwijk.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016 en 2017. Voor de tijdelijke ontheffing is een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds per referentiepunt bepaald, zoals in de bijlage bij het besluit opgenomen.

Aanleiding
De Velsertunnel wordt vanwege renovatiewerkzaamheden gedurende 9 maanden gesloten voor het verkeer. De Velsertunnel ligt in de A22 en gaat onder het Noordzeekanaal door. De afsluiting vindt plaats in de periode van april 2016 tot januari 2017. Gedurende deze periode wordt het verkeer dat normaliter door de Velsertunnel rijdt omgeleid naar de Wijkertunnel in de A9. Hierdoor gaat er tijdelijk meer verkeer rijden op de A9 tussen de knooppunten Velsen en Beverwijk, waardoor de geluidproductieplafonds worden overschreden.

Situatieschets:
figuur aanvraag ligigng GPP_3
figuur aanvraag ligigng GPP_2
figuur aanvraag ligigng GPP_1

Inzage (termijn verlopen)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar (termijn verlopen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.