Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A13 Delft-Zuid

Bij besluit van 22 december 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/271633, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, is aan Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor referentiepunten gelegen langs het traject A13, ter hoogte van Delft-Zuid.

De tijdelijke ontheffing geldt voor 12 referentiepunten gelegen aan het voorgenoemde traject, voor de kalenderjaren 2014 en 2015.

Voor de tijdelijke ontheffing is een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds per referentiepunt bepaald, zoals in de bijlage bij het besluit opgenomen.

Aanleiding
Op grond van artikel 11.22 van de Wet milieubeheer zendt de beheerder elk kalenderjaar voor 1 oktober, aan Onze Minister een verslag met betrekking tot de naleving van de geluidproductieplafonds in het voorafgaande kalenderjaar. Uit het zogenaamde nalevingsverslag over 2013 is gebleken, dat op enkele referentiepunten langs de A13, ter hoogte van Delft-Zuid, de geluidproductieplafonds worden overschreden.

Bijzondere omstandigheden
Een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds wordt alleen verleend als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijzondere omstandigheid is de volgende:

De A13 is de enige hoofdverbinding in de corridor Den Haag – Rotterdam. De wegcapaciteit in deze corridor is te beperkt en daarom is in september 2010 het Tracébesluit A4 Delft – Schiedam vastgesteld. De aanleg van de nieuwe verbinding tussen Delft – Schiedam zorgt voor een betere en meer betrouwbare verkeersafwikkeling tussen Den Haag en Rotterdam. In 2012 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe verbinding gestart en naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2015 worden afgerond. Eind 2015 kan de weg in gebruik worden genomen.

In september 2010 is besloten tot het Tracébesluit A4 Delft – Schiedam. Openstelling van de nieuwe verbinding A4 Delft – Schiedam zorgt voor een grote verschuiving van de verkeersstromen tussen Den Haag en Rotterdam (netwerkeffect). Het totale verkeersaanbod op de A13 zal hierdoor zodanig wijzigen, dat de geconstateerde overschrijdingen (en dreigende overschrijdingen) op de A13 in 2016 zullen zijn beëindigd. Er is op dit traject dus geen sprake van een permanent knelpunt. Het is daarom niet noodzakelijk om een maatregel te treffen of om over te gaan tot een plafondwijzigingsprocedure omdat voorzien wordt dat de overschrijding een tijdelijk karakter heeft.

Situatieschets:

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden: