Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 Bergen op Zoom

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 26 juli 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/144564, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 30 referentiepunten langs de A4 tussen het knooppunt Zoomland en de aansluiting Bergen op Zoom.

De tijdelijke ontheffing geldt voor het kalenderjaar 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,7 dB.

Van deze beschikking is op woensdag 1 augustus 2018 mededeling gedaan in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huisblad de “Bergen op Zoomse Bode”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Deze beschikking is verleend om de volgende reden.

Het betreft een nalevingsknelpunt uit 2015. De overschrijding, vanwege verkeersgroei, werd verwacht in 2019. De nieuwe verkeerscijfers uit 2016 gaven echter een heel ander beeld met (mogelijke) overschrijdingen in 2016 in plaats van 2019. Groot Asfaltonderhoud werd pas in 2019 voorzien. De vervanging van de huidige verharding tot tweelaags ZOAB kon niet meer worden ingepast in het lopende onderhoudscontract voor het jaar 2018.

Na realisatie van tweelaags ZOAB in 2019 zal er op de westelijke hoofdrijbaan van de A4 tussen knooppunt Zoomland en de aansluiting Bergen op Zoom, vanaf hectometerpaal kilometrering 234,2 tot hectometerpaal kilometrering 235,6, niet langer sprake zijn van (dreigende) overschrijdingen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
A4 Bergen op Zoom Referentiepunten

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 26 juli 2018:

Aanvraag Rijkswaterstaat, inclusief bijlagen:

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk) en een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.


Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.