Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N48 Hardenberg – Ommen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 23 november 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/274407, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, aan Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 107 referentiepunten gelegen langs de N48, tussen de N36 en de aansluiting op de N377 in de gemeenten Hardenberg en Ommen.

De tijdelijke ontheffing geldt voor het kalenderjaar 2016 tot en met 2020. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximaal toegestane overschrijding bedraagt maximaal 0,8 dB.

Aanleiding
In de nalevingsverslagen over 2014 en 2015 is de N48 tussen de N36 en de N377 als knelpunt aangemerkt. Dit betekent dat met de verkeersintensiteiten van 2015 blijkt, dat er langs vrijwel het gehele traject sprake is van een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds. Deze overschrijding is ontstaan door ontwikkelingen die Rijkswaterstaat niet kon voorzien.
Rijkswaterstaat is van plan om geluidbeperkende maatregelen treffen die deze overschrijdingen ongedaan maken. Deze maatregelen zullen in 2021 worden genomen en bestaan uit het aanbrengen van een stil wegdek (dunne geluidreducerende deklaag B) voor zover dat technisch mogelijk is, te weten van km 97,66 tot km 103,42. Tot die tijd zullen de geluidproductieplafonds op verschillende referentiepunten worden overschreden.

Er is sprake van een zekere overmacht bij het ontstaan van de (dreigende) overschrijdingen en bij een overlaging van het huidige wegdek – dat pas is 2010 is aangelegd – met een stillere variant is er sprake is van kapitaalvernietiging. Derhalve is hier sprake van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Een nadere toelichting van deze bijzondere omstandigheid is opgenomen in het besluit.

Situatieschets:

Noordelijk deel:

Zuidelijk deel:

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.