Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zutphen – Delden (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 7 augustus 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/189617, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 311 referentiepunten langs het spoortraject Zutphen – Delden.

Van deze beschikking is op woensdag 9 augustus 2017 mededeling gedaan in de Staatscourant en in de lokale huis-aan-huisbladen “Berkelbode” (in de gemeente Lochem) en “Hofweekblad” (in de gemeente Hof van Twente).

Aanleiding
Deze beschikking is verleend vanwege de volgende bijzondere omstandigheid. Syntus neemt per 10 december 2017 de concessies op de baanvakken Zwolle -Enschede en Zwolle – Kampen over van NS-Reizigers. Syntus is genoodzaakt om 45 tot 60 nieuwe machinisten te werven en op te leiden in 2017. Alle aspirant-machinisten moeten, naast de uren opleiding op de trein, 30 rijdagen op LINT-materieel maken. Syntus rijdt nu alleen de dienstregeling Zutphen – Hengelo – Oldenzaal en moet extra ritten plannen om de rijdagen van de aspirant-machinisten mogelijk te maken. De geluidruimte tussen Zutphen en Delden is beperkt. Het gaat om 8 ritten per dag (4 maal op en neer tussen Zutphen en Delden), op doordeweekse dagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur, in de periode half april 2017 tot december 2017 (8 maanden). Deze extra ritten passen niet binnen de geluidproductieplafonds.

De tijdelijke ontheffing geldt voor het kalenderjaar 2017. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,0 dB.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 7 augustus 2017

Aanvraag ProRail d.d. 11 juli 2017

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager (datum besluit) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.