Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A27 knooppunt Gorinchem – N214

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 31 oktober 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/221546, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 110 referentiepunten, gelegen langs Rijksweg A27 ter hoogte van het knooppunt Gorinchem – N214 over een lengte van 5,6 kilometer.  

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2021. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,0 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 6 november 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Gorcumse Courant”.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend om de hiernavolgende reden.

Voor 106 referentiepunten is eerder een ontheffing verleend tot de start van de werkzaamheden ten behoeve van het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder. De ontheffing is verleend voor de kalenderjaren 2016, 2017 en 2018. Het Tracébesluit A27 Houten – Hooipolder zou in 2018 worden genomen en de start van de werkzaamheden was voorzien in 2019. Door problemen met de draagkracht van de Merwedebrug heeft de Minister echter besloten om drie bruggen te vervangen, te weten de Merwedebrug, de Hagesteinsebrug en de Keizersveerbrug. Vanwege deze omstandigheid is het Tracébesluit en het saneringsplan pas in 2019 gepubliceerd. Door de vertraging van de publicatie van het Tracébesluit en het saneringsplan is de start van deze werkzaamheden nu voorzien in 2022.

Met de in het kader van het Tracébesluit A27 Houten – Hooipolder te treffen maatregelen of wijziging van geluidproductieplafonds zal de dreigende overschrijding van geluidproductieplafonds op de A27 worden opgelost. Tijdelijke ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds vindt plaats tot de aanvang van de maatregelen in 2022. Een vrijstelling geldt gedurende uitvoering van de maatregelen. Knooppunt Hooipolder wordt, conform planning, in 2026 opengesteld. Voor het volledige tracé geldt dit in 2030. Er is op dit traject dus geen sprake van een permanent knelpunt. Gezien het voorgaande zou het in deze situatie niet redelijk zijn om eerder maatregelen te treffen om aan de geluidproductieplafonds te kunnen blijven voldoen.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Weergave referentiepunten

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 4 november 2019 en bijbehorende stukken

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 10 oktober 2019, inclusief bijlagen

Bezwaar (termijn verlopen op 18 december 2019)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister