Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N3 aansluiting Sterrenburg te Dordrecht

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 16 december 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/258345, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 30 referentiepunten, gelegen langs Rijksweg N3 ter hoogte van de aansluiting Sterrenburg te Dordrecht over een lengte van 1,3 kilometer.  

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2021. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,0 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 18 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Dordt Centraal”.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend om de hiernavolgende reden.

Het knelpunt, gelegen langs de N3 ter hoogte van de aansluiting Sterrenburg te Dordrecht, treedt in 2014 voor het eerste jaar met dreigende overschrijdingen op, waarna onderzoek naar de oorzaak ervan is uitgevoerd. In de jaren 2015, 2016 en 2017 is ook alleen sprake van dreigende overschrijdingen over een lengte van 1,3 kilometer (km 7,3 – km 8,6). Met de uitvoering van het geplande groot onderhoud, waarbij dubbellaags ZOAB zal worden aangebracht, worden de dreigende overschrijdingen opgelost. Het onderhoud was gepland voor 2019. Dit zou tijdig zijn om de overschrijdingen te voorkomen.

De voorbereiding van het groot onderhoud vergde echter meer tijd vanwege de geconstateerde gebreken in de ondergrond van de weg. Gebleken is dat de gehele funderingsconstructie zal moeten worden vernieuwd en dat er hoogteherstel van het verzakte weglichaam moet plaatsvinden. Het groot onderhoud is dan ook, vanwege de extra benodigde voorbereidingstijd, verzet naar 2020 (start voorbereiding door de aannemer). De uitvoering zal plaatsvinden in 2020 en 2021. Oplevering van het werk vindt plaats in 2022.

De langere voorbereidingstijd van het groot onderhoud op de N3, vanwege de geconstateerde gebreken, was niet voorzien. Er is daarmee sprake van overmacht bij het ontstaan van dit nalevingsknelpunt. Het aanbrengen van tweelaags ZOAB in 2019, voorafgaande aan de werkzaamheden aan de ondergrond van de N3, zou ook kapitaalvernietiging zijn. Het aangebrachte wegdek zou dan in 2021 moeten worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Weergave referentiepunten

Inzage (termijn 30 januari 2020 verlopen)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) tijdens werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 16 december 2019 en bijbehorende stukken

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 6 december 2019, inclusief bijlagen

Bezwaar (termijn 30 januari 2020 verlopen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister