Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A20 Moordrecht

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 26 maart 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/55625, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 30 referentiepunten, gelegen langs Rijksweg A20 ter hoogte van Moordrecht.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de volledige kalenderjaren 2019 tot en met 2022. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,8 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 3 april 2019 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Hart van Holland, editie Zuidplas” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Deze beschikking is verleend om de volgende reden.

Rijkswaterstaat heeft verzocht om een ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds op 30 referentiepunten, vanwege de volgende bijzondere omstandigheid.

Op de A20 ter hoogte van de aansluiting Moordrecht is in het nalevingsverslag over het kalenderjaar 2017 over een lengte van 1,3 kilometer (van km 45,4 tot km 46,7) sprake van een nalevingsknelpunt. Op de referentiepunten langs dit wegvak is sprake van een dreigende overschrijding. De geluidruimte bij deze referentiepunten varieert van 0,1 tot 0,5 dB.

De oorzaak van de dreigende overschrijding is een grotere verkeersgroei dan kon worden voorzien.

Op het traject zal de komende jaren het project verbreding ‘A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda’ worden voorbereid en uitgevoerd. De geplande start van de realisatie is in 2023. De dreigende overschrijding zal met het realiseren van het project teniet worden gedaan.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 26 maart 2019:

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 21 februari 2019:

Inzage (termijn verstreken)

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar (termijn verstreken)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX  Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk) en een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister