Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Tijdelijke ontheffing Muiderberg (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 21 december 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/253638, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 7 referentiepunten , gelegen langs het spoortraject Weesp – Almere, ter hoogte van Muiderberg.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2015 en 2016. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 8,3 dB.

Aanleiding
Er zijn twee omstandigheden waardoor de geluidproductieplafonds tijdelijk worden overschreden:

Op 23 september 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere vastgesteld. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de realisatie van dit project. In het tracébesluit zijn geluidsschermen langs het spoor in het geluidregister opgenomen en zijn de geluidproductieplafonds langs het spoor gewijzigd.
De gewijzigde geluidproductieplafonds waren bij publicatie van het tracébesluit direct van kracht, terwijl de geluidmaatregelen uit het tracébesluit nog niet zijn gerealiseerd.

Om de wegverbreding voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere te kunnen realiseren is een langere spoorbrug over de A1 nodig. Om de nieuwe brug te plaatsen zijn twee nieuwe landhoofden nodig. Tijdens het realiseren van de nieuwe landhoofden rijden de treinen dan over tijdelijke hulpbruggen. Deze tijdelijke hulpbruggen liggen aan beide zijden van de bestaande brug. De tijdelijke hulpbruggen zijn van staal. Ter hoogte van de tijdelijke hulpbruggen is een bestaand geluidsscherm van 1 meter hoog verwijderd, ook om de landhoofden te kunnen aanleggen. Hierdoor zorgt de tijdelijke situatie voor meer geluid.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten
Inzage (Termijn verlopen)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage en de aanvraag van ProRail kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 21 december 2015

Aanvraag ProRail d.d. 19 november 2015

Bezwaar (Termijn verlopen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.