Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 Beatrixlaan – Plaspoelpolder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van maandag 19 december 2016 met kenmerk IenM/BSK-2016/301092, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 47 referentiepunten langs de rijksweg A4 tussen Beatrixlaan en Plaspoelpolder.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018 en 2019. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,9 dB.

Van deze beschikking is op dinsdag 20 december 2016 mededeling gedaan in de Staatscourant en op donderdag 22 december 2016 in het lokale huis-aan-huisblad Groot Rijswijk.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. In het Nalevingsverslag over het kalenderjaar 2015 is geconstateerd dat langs het betrokken wegvak van de A4 tussen de Beatrixlaan en Plaspoelpolder sprake is van een nalevingsknelpunt met (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Bij de naleving over 2013 en over 2014 was er nog geen sprake van dreigende overschrijdingen, deze zijn pas ontstaan nadat eind 2015 de A4 tussen Delft en Schiedam is opengesteld. Omdat bij de besluitvorming omtrent de A4 tussen Delft en Schiedam – conform de toen geldende regelgeving – alleen een toets is uitgevoerd op het plangebied zelf, konden deze (dreigende) overschrijdingen door Rijkswaterstaat niet worden voorzien.

Voor de locatie geldt dat de uitvoering van een maatregel, namelijk het aanleggen van tweelaags zeer open asfaltbeton (2L ZOAB), gepland staat in uiterlijk 2019. Na uitvoering van deze maatregel zal er niet langer sprake zijn van (dreigende) overschrijdingen. Het realiseren van deze maatregel vergt voorbereidingstijd en moet worden afgestemd met de regio gelet op de bereikbaarheid van de regio. Onderhoud op het wegvak is gepland in 2019, waarbij het wegdek wordt vervangen. De aanleg van het tweelaags ZOAB vindt daarmee plaats aan het einde van de levensduur van het huidige wegdek, waarmee kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

Situatieschets:

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.