Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

HSL-Zuid tussen Bergschenhoek, Rotterdam en Berkel en Rodenrijs

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 14 december 2021, kenmerk IenW/BSK-2021/299764 met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 13 referentiepunten langs de HSL, tussen Bergschenhoek, Rotterdam en Berkel en Rodenrijs langs traject 166 (km. 107.599 tot en met 107.893 en km. 110.599 tot en met 111.349).

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2021 en 2022. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 10,7 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op dinsdag 21 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Hart van Lansingerland”.

Aanleiding

Deze beschikking is verleend om de hiernavolgende reden.

ProRail verzoekt om een ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds op 14 referentiepunten. Voor 3 referentiepunten uit de aanvraag, te weten 40.786, 40.788 en 40.857, is bij besluit van 19 augustus 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/164870, reeds ontheffing verleend voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022. Ontheffing is verleend vanwege de testritten van het nieuw intercitymaterieel op het HSL-spoor. De huidige maximale mate van ontheffing, voor het vervangen van de geluidschermen, is bij de referentiepunten 40.786 en 40.857 hoger, waardoor opnieuw ontheffing nodig is. Voor deze referentiepunten geldt dat onderhavig besluit het besluit van 19 augustus 2019 vervangt. Dit geldt echter niet voor het referentiepunt 40.788. Bij voornoemd referentiepunt volstaat de ontheffing van 19 augustus 2019. Ontheffing zal worden verleend voor 13 referentiepunten.

ProRail verzoekt om ontheffing vanwege de volgende bijzondere omstandigheid.

De bijzondere omstandigheid is gelegen in een tijdelijke overschrijding door werkzaamheden. De motivatie van de bijzondere omstandigheid is als volgt.

De geluidproductieplafonds (hierna: gpp) op de HSL zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Tracébesluit Hogesnelheidslijn Zuid. Uit metingen van TNO is gebleken dat de geluidschermen langs de HSL minder effectief zijn dan voorzien in het Tracébesluit Hogesnelheidslijn Zuid en dat er plaatsen zijn waar de geluidsbelasting in de eindsituatie (met de toekomstige dienstregeling) hoger is dan de grenswaarden die voor de eindsituatie in het Tracébesluit zijn aangehouden.

Gelet op bovenstaande is in november 2021 gestart met het treffen van (aanvullende) maatregelen. De maatregelen bestaan uit het absorberend maken van geluidschermen, het verlengen van de geluidschermen, het ophogen van de geluidschermen en tot slot het aanbrengen van raildempers. Voor deze geluidmaatregelen is een verzoek om de gpp’s te wijzigen in voorbereiding bij ProRail.

Voor de aanpassing van de geluidschermen is het noodzakelijk om de bestaande transparante schermen te verwijderen, de fundering aan te passen en de nieuwe geluidsabsorberende schermpanelen te plaatsen. De tijdelijke ontheffing wordt aangevraagd omdat de geluidschermen voor 31 december 2021 nog niet zijn vervangen. Ontheffing wordt aangevraagd voor maximaal Ă©Ă©n kalenderjaar. De duur van het ontbreken van de geluidschermen en overschrijding van de gpp’s wordt zo kort mogelijk gehouden. Concreet betekent dit dat de geluidschermen niet eerder worden gesloopt dan noodzakelijk is voor de bouwwerkzaamheden. Over de planning van de volledige bouwwerkzaamheden zijn omwonenden door ProRail bij brief van 12 november 2021 geĂŻnformeerd. De werkzaamheden waarvoor deze ontheffing wordt verleend, te weten het verhogen en vervangen van de bestaande schermen, zijn gestart in november 2021. De nieuwe geluidsabsorberende schermen worden in 2022 geplaatst. Op uiterlijk 31 december 2022 zijn de gewijzigde geluidschermen langs de HSL in Bergschenhoek geplaatst en zal de tijdelijke overschrijding niet meer aan de orde zijn.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Inzage (termijn loopt tot en met 1 februari 2022)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) tijdens werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Besluit d.d. 14 december 2021 en bijbehorende stukken

Aanvraag ProRail, inclusief bijlagen

Bezwaar (termijn loopt tot en met 1 februari 2022)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister