Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A15 Valburg – Bemmel

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 23 november 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/274404, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, aan Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 99 referentiepunten gelegen langs de A15, tussen knooppunt Valburg en Bemmel (km 156,5 en km 163,2).

De tijdelijke ontheffing geldt voor het kalenderjaar 2016. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximaal toegestane overschrijding bedraagt maximaal 0,7 dB.

Aanleiding
Het traject van de A15 tussen km 156,5 en km 163,2 is opgenomen in bijlage 3 van het Besluit geluid milieubeheer. Dit houdt in dat conform artikel 11.45, vierde lid, van de Wet milieubeheer voor dit wegvak in het geluidregister is uitgegaan van het wegdektype ZOAB, vooruitlopend op de aanleg van dit type wegdek. Tot 1 januari 2016 was voor wegen waar ZOAB nog niet was gerealiseerd sprake van een vrijstelling van de nalevingsplicht zoals benoemd in artikel 11.45, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. Het ZOAB was op dit wegvak echter niet voor 1 januari 2016 gerealiseerd. Derhalve worden in 2016 op de referentiepunten langs het traject de geluidproductieplafonds overschreden, terwijl hiervoor geen vrijstelling van de nalevingsplicht geldt.

Het ZOAB kon door overmacht bij Rijkswaterstaat niet voor 1 januari 2016 worden aangelegd. Bovendien is er bij aanleg van ZOAB, vooruitlopend op het Tracébesluit ViA15 sprake van onwenselijke kapitaalvernietiging. Derhalve is hier sprake van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer. Een nadere toelichting van deze bijzondere omstandigheid is opgenomen in het besluit.

Situatieschets:

oostelijk deel:

Westelijk deel:

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.