Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

HSL-Zuid

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat bij besluit van 19 augustus 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/164870, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 100 referentiepunten langs de HSL-Zuid, tussen
Nieuw-Vennep – Rotterdam (km. 102,0 – km. 143,0) en Heerjansdam – Hazeldonk (km. 212,0 – km. 254,0).

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2019, 2020, 2021 en 2022. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 2,6 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 21 augustus 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “Nieuwsblad Haarlemmermeer” (gemeente Haarlemmermeer), “Alphens Nieuwsblad” (gemeente Kaag en Braassem), “De Heraut” (gemeente Lansingerland) en “De Kombinatie, editie Zwijndrecht” (gemeente Zwijndrecht).

Aanleiding
Deze beschikking is verleend om de hiernavolgende reden.

De NS heeft nieuw intercitymaterieel (ICNG) aangeschaft dat geschikt is voor het rijden op de HSL met snelheden van tenminste 200 km/u. Dit materieel is aangeschaft vanwege afspraken met het ministerie I&W in haar vervoer- en beheerconcessie.

Voordat dit materieel toegelaten kan worden op de HSL en het conventionele netwerk is het noodzakelijk om testritten plaats te laten vinden. De testen zijn verplicht om de treinen toegelaten te krijgen op het Nederlandse spoor. De testen kunnen allen worden uitgevoerd op het HSL-spoor vanwege het unieke beveiligingssysteem.

Waar mogelijk zijn de testritten ingepland in de dagperiode om de hinder te beperken. Een groot deel van de testritten is echter in de nacht ingepland, omdat in de dagperiode kans is op verstoring van het reguliere vervoer in de dienstregeling.

De testritten en acceptatieritten zijn ingepland vanaf december 2019 tot en met december 2022. De meeste testritten worden in 2020 uitgevoerd. De overschrijding is opgelost zodra de testen zijn afgerond.

De bijzondere omstandigheid is gelegen in “tijdelijkheid”.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Situatieschets:

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 19 augustus 2019 en bijbehorende stukken

Bezwaar (termijn d.d. 3 oktober 2019 verlopen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister