Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A59 Waalwijk

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 1 oktober 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/193113 met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 25 referentiepunten langs het de rijksweg A59 te Waalwijk tussen km 115,3 en km 116,5.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2018 en 2019. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,5 dB.

Van deze beschikking is op donderdag 4 oktober 2018 mededeling gedaan in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huisblad de “De Maasroute”.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Deze beschikking is verleend om de volgende reden.

Bij de voorbereiding van het nalevingsverslag over het jaar 2015 (in 2016) werd op basis van de toenmalige middellange en lange termijn berekend dat de beschikbare geluidruimte langs de A59 tussen km 115,3 tot km 116,5 binnen de huidige geluidproductieplafonds was afgenomen tot 0,6 dB. Verwacht werd dat in 2021 de huidige geluidproductieplafonds zouden worden overschreden als er geen aanvullende maatregelen zouden worden getroffen. De toepassing van stil wegdek (tweelaags ZOAB) was gepland voor 2020.

Uit verkeerstellingen op het wegvak voor het jaar 2017 blijkt echter dat de geluidsproductieplafonds mogelijk al in 2018 worden overschreden.

Het groot onderhoud en het aanbrengen van tweelaags ZOAB is echter pas in 2020 gepland. Het is niet meer mogelijk om deze werkzaamheden in te passen in het onderhoudscontract van 2018. Ook het vervroegen van het groot onderhoud op dit wegvak, binnen het lopende onderhoudscontract, naar 2019 is vanwege onderhoud elders op het netwerk niet meer mogelijk.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden.

Besluit d.d. 1 oktober 2018:

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 4 september 2018:

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk) en een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.


Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.