Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Spoorweg Nijmegen – Venlo (Maaslijn), tussen station Mook Molenhoek en station Blerick

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 16 december 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/255920, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend 105 referentiepunten langs de spoorweg Nijmegen – Venlo (Maaslijn), tussen station Mook Molenhoek en Blerick.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2019, 2020, 2021 en 2022. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,3 dB (inclusief de door ProRail verzochte marge van 0,4 dB).

Een kennisgeving van het besluit is op dinsdag 17 december 2019 mededeling gedaan in het huis-aan-huisblad “De Maas Driehoek”, edities Boxmeers Weekblad en Cuijks Weekblad, en op woensdag 18 december 2019 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “VIA Limburg Venray | Horst aan de Maas” en “VIA Limburg Venlo”.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend om de hiernavolgende reden.

De oorzaak van de overschrijding is gelegen in een wijziging van de dienstregeling. Vanwege de groei van het aantal reizigers werd de trein tussen Nijmegen en Venray, die eerst alleen in de spits reed, op werkdagen ook buiten de spits ingezet. Dit zorgt rond een aantal stations voor een overschrijding van de geluidproductieplafonds (hierna: gpp’s).

De reden dat niet een wijziging van de gpp’s wordt aangevraagd ligt ten grondslag aan de plannen die zijn gemaakt voor dit traject. In 2014 is door drie provincies, te weten Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten de lijn Nijmegen – Roermond (de gehele Maaslijn) te elektrificeren en de capaciteit te verhogen. In dit project valt ook het realiseren van geluidmaatregelen. De verwachting was dat dit in 2020 klaar was en dat het verzoek tot een wijziging van de gpp’s, inclusief de mogelijkheid om doelmatige akoestische maatregelen te realiseren, eerder zou zijn ingediend.

De scope van het project is in 2018 echter gewijzigd waardoor er een vertraging is opgetreden in de realisatie van het project. De opdrachtgever heeft in april 2018 de scope aangepast door station Grubbenvorst, samen met enkele spoorverdubbelingen, te schrappen. In december 2018 is door de opdrachtgever opdracht gegeven aan ProRail om met deze gewijzigde scope verder te gaan. Nu is de verwachting dat in 2022 een Provinciaal inpassingsplan zal worden vastgesteld en dat in hetzelfde jaar een verzoek tot wijziging van de gpp’s zal worden ingediend. In 2023 zal dan met de realisatie worden begonnen. De elektrificatie van de lijn en de daarbij horende wijziging van de gpp’s geven daarmee zicht op het opheffen van de overschrijdingen.

De provincie Limburg is concessieverlener voor de spoorlijn Nijmegen – Venlo – Roermond. De huidige dienstregeling en de daarbij behorende treininzet is absoluut, zo stelt de provincie, noodzakelijk om het aantal reizigers, circa 20.000 per dag, te vervoeren. In de komende jaren zal eerder meer dan minder vervoeraanbod nodig zijn om alle reizigers vervoer te bieden. Een reductie van treininzet (al dan niet buiten de spitsuren) om aan de ggp’s te voldoen wordt door de provincie als zeer ongewenst beschouwd. Dit zou immers direct leiden tot vervoersproblemen voor het aantal reizigers. Bovendien worden in de toekomst nog meer reizigers verwacht vanwege de ontwikkeling op de campus van de Radboud Universiteit. De provincie ziet de elektrificatie als de maatregel die bij uitstek geschikt is om de geluidproductie weer onder het plafond te brengen. De elektrische FLIRT-treinen produceren immers veel minder geluid dat de dieseltreinen die nu op de Maaslijn rijden.

Er is sprake van een overgangssituatie. De overschrijding van de gpp’s wordt binnen 4 jaar opgeheven. Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

GPP-overschrijdingen spoorweg Nijmegen – Venlo (Maaslijn), tussen station Mook Molenhoek en station Blerick

Inzage (termijn 30 januari 2020 verlopen)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) tijdens werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 16 december 2019 en bijbehorende stukken

Aanvraag ProRail d.d. 28 november 2019, inclusief bijlagen

Bezwaar (termijn 30 januari 2020 verlopen)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister