Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A6 Lelystad Noord – Ketelbrug

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 15 april 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/75534, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 30 referentiepunten, gelegen langs Rijksweg A6 ter hoogte van Lelystad Noord en de Ketelbrug.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de volledige kalenderjaar 2019. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,6 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 17 april 2019 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “FlevoPost”, edities Lelystad en Dronten gepubliceerd.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend om de volgende reden.

Rijkswaterstaat verzoekt om een verlening van de ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds op 137 referentiepunten, vanwege de volgende bijzondere omstandigheid.

Voor dit wegvak is eerder ontheffing verleend voor de jaren 2016 t/m 2018 bij beschikking van 8 december 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/244351. De huidige ontheffingsaanvraag betreft een verzoek om verlenging van voornoemde ontheffing voor het traject Rijksweg A6 Lelystad Noord – Ketelbrug, tussen km. 88,9 en 98,1. De motivatie van het verzoek is als volgt.

De overschrijding van de geluidproductieplafonds van maximaal 0,9 dB in 2018 wordt veroorzaakt doordat in werkelijkheid nog DAB aanwezig is op de A6 in plaats van ZOAB. In het kader van Tranche 2 Programma Vervanging en Renovatie Hoofdwegennet (hierna: V&R project) zou het DAB uiterlijk in 2018 worden vervangen door ZOAB. De planning is echter vertraagd.

Tijdens de voorbereidingen van het V&R project, bestaande uit het vervangen van de wegconstructie inclusief fundering, hebben zich echter een aantal onverwachte omstandigheden voorgedaan waardoor uitvoering, inclusief het aanbrengen van ZOAB, niet in 2018 heeft kunnen plaatsvinden.

De onverwachte omstandigheden worden veroorzaakt doordat de technische staat van enkele kunstwerken slechter is dan verwacht. Op basis van de uitkomsten van uitgebreid onderzoek en herberekening kan worden bepaald of kan worden volstaan met onderhoudswerkzaamheden of dat moet worden besloten om het kunstwerk in zijn geheel te vervangen.

De planning is dat eind medio 2019 een advies wordt opgeleverd welke maatregelen genomen moeten worden.

Bovenstaande heeft geleid tot vertragingen in de contractvoorbereidingen voor de werkzaamheden. De vertraging heeft tot gevolg dat de overschrijding langer zal duren dan was voorzien in 2015 en is opgenomen in mijn besluit van 8 december 2015.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Situatieschets:

Weergave ligging

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 15 april 2019 en bijbehorende stukken

Inzage (termijn verstreken)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar (termijn verstreken)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister