Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 Beatrixlaan – N211 Kruithuisweg

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 5 december 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/249225, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 113 referentiepunten langs de rijksweg A4 Beatrixlaan – Kruithuisweg (km Beatrixlaan – N211 Kruithuisweg).

De tijdelijke ontheffing geldt voor het jaar 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 12 december 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Delftse Post” en op 13 december 2018 in het lokale huis-aan-huisblad “Groot Rijswijk” gepubliceerd.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Deze beschikking is verleend om de volgende reden:

Rijkswaterstaat heeft verzocht om een ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds op in totaal 113 referentiepunten. Voor 5 van deze referentiepunten uit bijlage 1, te weten 28703, 28704, 28705, 28708 en 28709, geldt dat reeds eerder, bij besluit van 19 december 2016 met kenmerk IenM/BSK 2016/301092, voor de jaren 2016 t/m 2019 een ontheffing is verleend. Rijkswaterstaat heeft verzocht om de ontheffing voor deze punten in te trekken en een nieuwe ontheffing, voor alle punten uit de aanvraag van 15 november 2018, te verlenen vanwege de volgende bijzondere omstandigheid.

De A4 Delft – Schiedam is eind 2015 opengesteld. De oorzaak van de (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds is autonome verkeersgroei. In het Tracébesluit is niet voldoende rekening gehouden met de groei bij openstelling van de A4 Delft – Schiedam in 2015.

Er gold voor 2015 een vrijstelling. De dreigende overschrijdingen over 2016 en 2017 konden derhalve niet worden voorzien. Het knelpunt treedt in 2016 voor het eerste jaar op.

In 2019 zal op de A4, tussen de Beatrixlaan in Rijswijk en de Kruithuisweg (tussen km 51,4 56,7), tweelaags ZOAB fijn worden aangelegd. Op de toe- en afritten wordt SMA NL 8G+ aangebracht. Er wordt niet aangesloten bij het reguliere onderhoud. De aanleg van het stille wegdek wordt in tijd naar voren gehaald. Gelet op de vereiste toestemming voor het experimentele wegdek tweelaags ZOAB fijn, de voorbereiding van de uitvoering ervan en het aansluiten bij de wegdekvervanging op een aansluitend deel van de A4 (beperken verkeershinder) kan het aanbrengen van het stille wegdek niet verder naar voren worden gehaald.

Na toepassing van het stille wegdek zal geen sprake meer zijn van een (dreigende overschrijding).

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 5 december 2018:

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 15 november 2018, inclusief bijlagen:

Inzage (termijn verstreken)
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar (termijn verstreken)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk) en een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.


Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.