Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Leeuwarden – Groningen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 10 april 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/94356, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 363 referentiepunten langs het traject Leeuwarden – Groningen, vanwege de verbouwing van station Assen.

Van deze beschikking is op dinsdag 11 april 2017 mededeling gedaan in de Staatscourant en in het lokale huis-aan-huisblad “Streekkrant” (gemeenten Achtkarspelen en Zuidhorn). Op woensdag 12 april is mededeling gedaan in de lokale huis-aan-huisbladen “Westerkwartier” (gemeente Grootegast), “Nieuwe Dockumer Courant” (gemeente Dantumadiel), “Kollumer Courant” (gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland), “Groninger Gezinsbode” (gemeente Groningen), “Actief editie Midden” (gemeente Tytsjerksteradiel), “Bildtse Post” (gemeente Menameradiel) en “Huis aan Huis Leeuwarden” (gemeente Leeuwarden).

Aanleiding
Deze beschikking is verleend, omdat sprake is van de volgende bijzondere omstandigheid.

In 2017 wordt het station van Assen verbouwd. Ten behoeve van de werkzaamheden is een buitendienststelling nodig van 15 dagen. Tijdens deze buitendienststelling zijn de werkplaats van NS Reizigers (NSR) te Onnen (te Haren) en de verlaadstations voor goederenvervoerder DB Cargo niet bereikbaar via de gebruikelijke route langs station Assen. Het treinverkeer van NSR en DBCargo wordt daarom omgeleid via de route Meppel – Leeuwarden – Groningen – Haren (Onnen). Omdat de ruimte tussen de heersende geluidproductie en de geldende geluidproductieplafonds beperkt is, worden door deze tijdelijke omleiding de geluidproductieplafonds overschreden.

De tijdelijke ontheffing geldt tijdens het kalenderjaar 2017. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 3,0 dB.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 10 april 2017

Aanvraag ProRail d.d. 13 maart 2017

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager (datum besluit) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.