Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A76 Kunderberg

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 18 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/306530, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds heeft verleend voor 13 referentiepunten langs de rijksweg A76, ter hoogte van het knooppunt Kunderberg.

Van deze beschikking is op woensdag 20 december 2017 mededeling gedaan in de Staatscourant en in de lokale huis-aan-huisbladen “VIA Heerlen” en “VIA Voerendaal”.

Aanleiding en beknopte samenvatting
De geluidproductieplafonds langs de A76 bij het knooppunt Kunderberg zijn gebaseerd op verkeersprognoses voor het jaar 2023. Deze prognoses zijn gehanteerd bij het bestemmingsplan voor de ombouw van het knooppunt Kunderberg. Deze ombouw heeft plaatsgevonden in 2013, toen is ook op beide hoofdrijbanen tweelaags ZOAB aangelegd. Gebleken is nu dat de gehanteerde verkeerscijfers relatief laag zijn, waardoor in het nalevingsverslag geluidproductieplafonds over het kalenderjaar 2015 een overschrijding van de geluidproductieplafonds is geconstateerd. Het is niet goed mogelijk gebleken voor Rijkswaterstaat om deze overschrijding van de geluidproductieplafonds te voorkomen.

Om deze overschrijding weg te nemen heeft Rijkswaterstaat het in 2025 geplande onderhoud aan het wegdek vervroegd naar 2020. Bij dit groot onderhoud zal tweelaags ZOAB-fijn worden aangelegd, waarmee de overschrijding van het geluidproductieplafond ongedaan wordt gemaakt. Gelet op de overmacht om eerder maatregelen te kunnen treffen, en het opheffen van de overschrijding in 2020 door een geluidbeperkende maatregel is sprake van een bijzondere omstandigheid. Daarom is een tijdelijke ontheffing van naleving verleend aan Rijkswaterstaat.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2017, 2018 en 2019. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,8 dB.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Indicatieve ligging referentiepunten
Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit

Aanvraag Rijkswaterstaat, inclusief bijlagen

Inzage
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.