Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Tijdelijke ontheffing A27 Gorinchem – N214

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 19 februari 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/33878, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 106 referentiepunten langs de rijksweg A27, gelegen tussen km 37,3 en km 42,9, ter hoogte van Gorinchem.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016, 2017 en 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,6 dB.

Aanleiding
Op het traject is vanwege autonome groei van het verkeer voor 81 referentiepunten sprake van een dreigende overschrijding van het geluidproductieplafond. De geluidruimte bij deze referentiepunten varieert van 0,1 tot 0,5 dB.

Om overschrijding van de geluidproductieplafonds te voorkomen, zou Rijkswaterstaat maatregelen moeten treffen of een plafondwijzigingsprocedure moeten doorlopen. In het kader van het nog te nemen tracébesluit A27 Houten-Hooipolder zullen maatregelen worden getroffen of geluidproductieplafonds worden gewijzigd. Het knelpunt is gelegen in het traject waarvoor het tracébesluit wordt genomen. Met deze maatregelen of wijziging zal de (dreigende) overschrijding van geluidproductieplafonds op de A27 worden opgelost. De start van de werkzaamheden voor het tracébesluit is voorzien in 2019.

Derhalve heeft Rijkswaterstaat een ontheffing van de verplichting tot naleving van de geluidproductieplafonds aangevraagd voor 106 referentiepunten, waar in het zichtjaar 2018 een overschrijding van de geluidproductieplafonds wordt verwacht. Hierbij is rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van 0,5 dB.

Situatieschets, ligging referentiepunten:
2
1

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 19 februari 2016

Aanvraag d.d. 2 februari 2016

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.