Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A6 Lelystad – Ketelbrug

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij beschikking van 8 december 2015 (kenmerk: IenM/BSK-2015/244351), met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 137 referentiepunten langs de rijksweg A6, Lelystad Noord – Ketelbrug, tussen km. 88,4 en km. 98,6.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016, 2017 en 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,4 dB.

Aanleiding
De geluidproductieplafonds zijn op de betrokken referentiepunten vastgesteld op grond van artikel 11.45, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Dat wil zeggen dat bij de bepaling van de hoogte van de geluidproductieplafonds bij de eerste vaststelling op 1 juli 2012 is gerekend met Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB), in plaats van met het op dat moment aanwezige Dicht Asfalt Beton (DAB). Op grond van artikel 11.45, vijfde lid, van de Wet milieubeheer geldt voor deze referentiepunten een vrijstelling van naleving van de geluidproductieplafonds tot uiterlijk 1 januari 2016.

In 2018 gaat Rijkswaterstaat een renovatie van de A6 Lelystad Noord – Ketelbrug uitvoeren. De renovatie bestaat uit het vervangen van de wegconstructie inclusief de fundering. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om het aanbrengen van ZOAB technisch mogelijk te maken. Tijdens de uitvoering van de renovatie zal op de betrokken wegdelen ZOAB worden aangebracht.

Deze planning betekent dat er in het jaar 2016, 2017 en 2018 nog geen ZOAB op deze wegdelen zal zijn aangebracht. Uit het onderzoek blijkt dat in het jaar 2018 een overschrijding van de geluidproductieplafonds zal optreden van maximaal 0,9 dB, uitgaande van de voor dat jaar geprognosticeerde verkeersintensiteiten en het nog niet aanwezig zijn van ZOAB. Op grond hiervan wordt verwacht dat ook voor de jaren 2016 en 2017 een overschrijding zal optreden. Na de renovatie en het aanbrengen van het ZOAB zal deze tijdelijke overschrijding niet meer optreden.

Situatieschets:
Weergave ligging

Inzage termijn verlopen
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 8 december 2015

Aanvraag d.d. 16 september 2015

Aanvullende informatie d.d. 3 november 2015

Bezwaar termijn verlopen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.