Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A37 Duitse grens – N854

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van maandag 19 december 2016, kenmerk IenM-BSK-2016/301349, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 268 referentiepunten langs de A37, tussen de N854 en de Duitse grens.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016, 2017 en 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,1 dB.

Van deze beschikking is op dinsdag 20 december 2016 mededeling gedaan in de Staatscourant en op woensdag 21 december 2016 in het lokale huis-aan-huisblad de Zuidoosthoeker in de gemeente Coevorden en de gemeente Emmen.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. In het Nalevingsverslag over het kalenderjaar 2015 is geconstateerd dat langs het betrokken wegvak van de A37 sprake is van een nalevingsknelpunt met (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Deze (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds zijn ontstaan door ontwikkelingen die Rijkswaterstaat niet kon voorzien. Deze ontwikkelingen hangen samen met de groei van het verkeer over de A37, die in 2007 als autosnelweg opengesteld en in de jaren na openstelling geleidelijk aan steeds meer ‘ontdekt’ is door nieuwe weggebruikers.

Voor de locatie geldt dat de uitvoering van een maatregel, namelijk het aanleggen van tweelaags zeer open asfaltbeton (2L ZOAB), gepland staat in uiterlijk 2019. Deze maatregel kan niet eerder worden uitgevoerd, maar neemt wel alle (dreigende) overschrijdingen van het geluidproductieplafond weg.

Situatieschets:

Download kaarten weergave ligging referentiepunten

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.