Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A50 Uden en knooppunt Paalgraven

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 26 juli 2018, kenmerk I&W/BSK-2018/144545, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 142 referentiepunten langs de A50 tussen Uden en het knooppunt Paalgraven.

De tijdelijke ontheffing geldt voor het kalenderjaar 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,7 dB.

Van deze beschikking is op woensdag 1 augustus 2018 mededeling gedaan in de Staatscourant en in de lokale huis-aan-huisbladen “Udens Weekblad” en “Weekblad Oss” en op 2 augustus 2018 in “De Brug” en op 4 augustus 2018 in het “Weekblad Arena”.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Deze beschikking is verleend om de volgende reden.

Het betreft een nalevingsknelpunt uit 2015. De overschrijding, vanwege verkeersgroei, werd verwacht in 2019. Voor het jaar 2019 is destijds voor de oostelijke hoofdrijbaan van de A50 van hectometerpaal kilometrering 123,9 (aansluitend aan het bestaande wegdek van tweelaags ZOAB-fijn) tot hectometerpaal kilometrering 131,4 een bronmaatregel, in de vorm van het experimentele wegdek tweelaags ZOAB-fijn, geprogrammeerd.

De nieuwe verkeerscijfers uit 2016 gaven echter een heel ander beeld met (mogelijke) overschrijdingen in 2017 in plaats van 2019. De vervanging van de huidige verharding tot tweelaags ZOAB-fijn kon niet meer worden ingepast in het lopende onderhoudscontract voor het jaar 2017. Na realisatie van de bronmaatregel zal er niet langer sprake zijn van
(dreigende) overschrijdingen.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
A50 Uden - Paalgraven - Referentiepunten 1

A50 Uden - Paalgraven - Referentiepunten 2

A50 Uden - Paalgraven - Referentiepunten 3

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit

Aanvraag Rijkswaterstaat, inclusief bijlagen:

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk) en een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.


Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.