Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A73 Reuver en Belfeld

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 26 november 2020, kenmerk IenW/BSK-2020/222678, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 90 referentiepunten, gelegen langs Rijksweg A73 ter hoogte van Reuver en Belfeld (km. 30,4 – km. 35,0).

De tijdelijke ontheffing geldt voor de volledige kalenderjaren 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,8 dB.

Een kennisgeving van het besluit is op woensdag 2 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “VIA Limburg Roermond” en “VIA Limburg Venlo”.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend om de hiernavolgende reden.

Voor dit wegvak is eerder ontheffing verleend voor de jaren 2017 t/m 2019 bij beschikking van 18 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/306527. De huidige ontheffingsaanvraag betreft een verzoek om verlenging van voornoemde ontheffing voor het traject Rijksweg A73 ter hoogte van Reuver en Belfeld, tussen km. 30,34 en 35,00. De motivatie van het verzoek om verlenging van de ontheffing van de overschrijding van de geluidsproductieplafonds op het wegvak tussen km. 30,34 en 35,00 is als volgt.

De bijzondere omstandigheid voor ontheffing op grond van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gelegen in kapitaalvernietiging.

Op het betreffende wegvak is sinds 2013 sprake van een langlopende proef met zogenaamde “levensduur verlengende verjongingsmiddelen”. Op dit proefvak wordt de levensduur van de bestaande verharding getest met als de doel om de levensduur te verlengen en de akoestische prestatie langer op het gewenste niveau te houden. Hiermee wordt een aanmerkelijke besparing bereikt in de kosten van asfaltonderhoud, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de weggebruiker of leidt tot meer geluidsoverlast. Bovendien levert het verlengen van de levensduur van het wegdek een CO2 reductie op, wat past in de duurzaamheidsopgave.

Tot op heden heeft de proef aangetoond dat de levensduur van het wegdek met twee tot drie jaar kan worden verlengd. Met het voortzetten van de proef wil Rijkswaterstaat  aantonen dat met twee asfaltproducten van verschillende leveranciers een levensduur verlengend effect te bereiken is van op zijn minst 5 tot 6 jaar.

Het verwijderen van het proefvak zou voor het gehele onderzoek een vertraging van minimaal 6 jaar betekenen. Dit wordt veroorzaakt doordat Rijkswaterstaat op een andere locatie de proef opnieuw zou moeten starten. Dit zou eveneens een serieuze inbreuk op de belangen van de marktpartijen betekenen. Concreet zou deze vertraging betekenen dat Rijkswaterstaat voor het gehele rijkswegennet pas 6 jaar later kan profiteren van de uitkomsten van deze proef. Hierdoor loopt Rijkswaterstaat gedurende deze 6 jaar grote besparingen mis.

Ten tijde van het starten van deze proef werd voorzien dat de geluidproductieplafonds ter hoogte van het proefvak op zijn vroegst in 2024 zouden worden overschreden. Hierdoor werd veronderstelt dat de naleving van de geluidproductieplafonds geen beperking op zou leveren voor deze proef. Na afloop van deze proef wordt in 2025 voor de westelijke hoofdrijbaan van de A73 tussen km. 30,34 en km. 35,00 een bronmaatregel in de vorm van het experimentele wegdek tweelaags ZOAB-fijn geprogrammeerd. Groot asfaltonderhoud op het betreffende wegvak in deze aanvraag wordt ten opzichte van de reguliere / oorspronkelijke planning 4 jaar naar voren gehaald, namelijk van 2029 naar 2025.

Ik ben van mening dat hier sprake is van een bijzondere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Referentiepunten bij Reuver
Referentiepunten bij Belfeld

Inzage (termijn is 13 januari 2021 verlopen)

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) tijdens werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 26 november 2020 en bijbehorende stukken

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 5 november 2020, inclusief bijlagen

Besluit van 18 december 2017

Bezwaar (termijn is 13 januari 2021 verlopen)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich niet kan verenigen met het besluit.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister