Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2 Zaltbommel – Maasbrug

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat bij besluit van 30 oktober 2018, kenmerk IenW/BSK-2018/215678, met toepassing van artikel 11.24 van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 115 referentiepunten langs de rijksweg A2 tussen de aansluiting Zaltbommel en de Maasbrug (km 103,2 – km 109,0).

De tijdelijke ontheffing geldt voor het kalenderjaar 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,5 dB.

Bij drie gemarkeerde referentiepunten uit bijlage 1 van het besluit is de maximale overschrijding hoger. Op deze locatie is echter geen woonbestemming meer aanwezig. Het beoogde scherm wordt hierom niet geplaatst op deze locatie.

Van deze beschikking is op 31 oktober 2018 mededeling gedaan in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen “De Toren” (gemeente Zaltbommel) en “Carillon” (gemeente Maasdriel).

Aanleiding en beknopte samenvatting
Deze beschikking is verleend om de volgende reden.

De geluidsproductieplafonds zijn gebaseerd op de verkeersprognose voor het jaar 2020 zoals deze is opgenomen in het Tracébesluit A2 Zaltbommel-Empel dat in 2010 is vastgesteld. Bij het opstellen van het eerste nalevingsverslag geluidproductieplafonds in 2014 (over het jaar 2013) bleek dat de geluidproductieplafonds op 9 referentiepunten langs de A2, tussen kilometer 107,4 en 108,2, werden overschreden. Deze overschrijding werd veroorzaakt door een grotere verkeersgroei dan waarmee in het Tracébesluit rekening was gehouden. Daarnaast was er op nog drie andere punten een overschrijding als gevolg van de omstandigheid dat een geluidsscherm, dat wel in het geluidregister was opgenomen, in werkelijkheid niet was gerealiseerd. Omdat Rijkswaterstaat direct al bij het eerste nalevingsverslag geconfronteerd werd met deze overschrijdingen, konden deze niet worden voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat voor alle referentiepunten de overschrijdingen kunnen worden opgeheven, en dreigende overschrijdingen kunnen worden voorkomen, door het vervangen van het wegdek door een stil wegdek bestaande uit tweelaags ZOAB (in totaal 115 referentiepunten). Groot onderhoud op dit wegvak was na 2025 voorzien. Om de duur van de overschrijdingen te beperken is de vervanging van het asfalt naar voren gehaald. In plaats van 2025 wordt het stille wegdek aangebracht in 2019. Eerdere vervanging is niet mogelijk. Rijkswaterstaat heeft tijd nodig voor de benodigde werkzaamheden zoals contractvorming, asfaltonderzoeken en het inpassen van de daadwerkelijke aanleg. Bovendien moeten de werkzaamheden worden ingepast in de reeds voorziene asfaltwerkzaamheden elders op het netwerk.

Het tweelaags ZOAB wordt aangelegd op de oostelijke hoofdrijbaan vanaf km 102,3 tot km 109,4 en op de westelijke hoofdrijbaan vanaf km 106,7 tot km 109,4.

Met het aanvragen van een ontheffing is gewacht totdat een besluit was genomen over het wijzigen van geluidproductieplafonds op hetzelfde traject, tussen km 104,8 en km 105,1 (besluit van 17 november 2017, kenmerk IenM/BSK 2017/280092). Met dit besluit is een geluidscherm uit het geluidregister verwijderd. Het geluidsscherm is niet gerealiseerd omdat het adres waarvoor het scherm was voorgesteld, geen geluidsgevoelige bestemming meer heeft. Omdat de geluidproductieplafonds in het wijzigingsbesluit mede gebaseerd zijn op een nog aan te leggen bronmaatregel, is de werking van dit besluit opgeschort tot het moment dat de bronmaatregel in 2019 wordt gerealiseerd. Dit betekent dat tot die tijd aan de oorspronkelijke geluidsproductieplafonds moet worden voldaan.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit

Aanvraag Rijkswaterstaat, inclusief bijlagen

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk) en een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.


Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.