Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N14 Den Haag – Wassenaar

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 18 december 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/306956, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds heeft verleend voor 15 referentiepunten langs de N14 tussen de Wittenburgerweg en de Bezuidenhoutseweg. De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2017 en 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,7 dB.

Van deze beschikking is op woensdag 20 december 2017 mededeling gedaan in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen de “Posthoorn” (gemeente Den Haag) en de “Wassenaarse Krant” (gemeente Wassenaar).

Aanleiding en beknopte samenvatting
De geluidproductieplafonds langs de N14 zijn op 1 juli 2012 vastgesteld op basis van de verkeersintensiteiten in het jaar 2008, vermeerderd met 1,5 dB. In het nalevingsverslag over het kalenderjaar 2013 (het eerste jaar waarover een verslag opgesteld is) is al geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de N14 tussen de Wittenburgerweg en de Bezuidenhoutseweg worden overschreden en dat dit kwam door foutieve brongegevens in het geluidregister. Het was dus niet goed mogelijk voor Rijkswaterstaat om op deze overschrijding van de geluidproductieplafonds te anticiperen. De verwachting van Rijkswaterstaat was dat na het herstel van deze fouten in het geluidregister het nalevingsknelpunt opgelost zou zijn. Na het foutherstel bleek echter in het nalevingsverslag over 2015 dat er nog steeds sprake was van overschrijdingen.

Rijkswaterstaat heeft onderzocht of er maatregelen doelmatig zijn om deze overschrijding op te lossen. Gebleken is dat het doelmatig is om tweelaags ZOAB-fijn aan te leggen op het traject, waarmee de (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds worden weggenomen. Groot asfaltonderhoud op het wegvak staat gepland in 2019. Het is niet mogelijk gebleken om deze werkzaamheden eerder uit te voeren. Gelet op de overmacht om tijdig maatregelen te kunnen treffen, het opheffen van de overschrijding in 2019 door een geluidbeperkende maatregel, en de resterende levensduur van het bestaande wegdek, waardoor het gelet op de kosten disproportioneel zou zijn deze eerder te vervangen, is er sprake van een bijzondere omstandigheid. Daarom is een tijdelijke ontheffing van naleving verleend aan Rijkswaterstaat.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Afbeelding1

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit:

Aanvraag Rijkswaterstaat:

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Meer informatie
Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is te vinden op www.rws.nl/geotool/geluidsregister.