Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A4 Roelofarendsveen – N446

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van maandag 19 december 2016 met kenmerk IenM/BSK-2016/301115, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 142 referentiepunten langs de rijksweg A4 tussen Roelofarendsveen en de N446.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016 en 2017. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 0,8 dB.

Van deze beschikking is op dinsdag 20 december 2016 mededeling gedaan in de Staatscourant en op woensdag 21 december 2016 in de lokale huis-aan-huisbladen het Witte Weekblad (gemeente Kaag en Braassem) en het Leiderdorps Weekblad (gemeente Leiderdorp).

Aanleiding
Deze beschikking is verleend omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Op de A4 tussen Roelofarendsveen en de N446 is over een lengte van 6,5 km sprake van een nalevingsknelpunt met (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Deze (dreigende) overschrijdingen konden door Rijkswaterstaat niet goed worden voorzien, omdat in voorgaande jaren de verkeersprognoses een sterk fluctuerend beeld lieten zien.

In 2017 is voor een stuk van de A4 boven Leiderdorp de aanleg van tweelaags ZOAB geprogrammeerd. Na uitvoering daarvan zal er niet langer sprake zijn van een nalevingsknelpunt. Eerdere aanleg hiervan was gelet op het uitvoeren van verhardingsonderzoek ter bepaling van de uit te voeren maatregelen en de benodigde tijd voor voorbereiding van de uitvoering van de maatregelen niet mogelijk.

Situatieschets:

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.