Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N33 Zuidbroek – Appingedam

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van maandag 19 december 2016, kenmerk IenM-BSK-2016/300503, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 286 referentiepunten langs de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018 en 2019. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,5 dB.

Van deze beschikking is op dinsdag 20 december 2012 mededeling gedaan in de Staatscourant en op woensdag 21 december 2016 in de lokale huis-aan-huisbladen de Eemslander (gemeente Appingedam), de Eemsbode (gemeente Delfzijl), het Bokkeblad (gemeente Slochteren), het Streekblad (gemeente Oldambt) en de Tussenklappen (gemeente Menterwolde).

Aanleiding
Deze beschikking is verleend omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. In het Nalevingsverslag over het kalenderjaar 2015 is geconstateerd dat langs het betrokken wegvak van de N33 sprake is van een nalevingsknelpunt met (dreigende) overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Deze overschrijdingen werden op grond van het nalevingsverslag over 2014 pas na 2020 voorzien. De geluidproductie is onverwacht snel toegenomen door de openstelling van het verdubbelde traject van de N33 tussen Assen en Zuidbroek in 2015.

Voor de locatie N33 tussen Zuidbroek en Appingedam geldt dat momenteel een TracĂ©besluit in voorbereiding is met als doel de N33 te verbreden naar 2×2 rijstroken. Dit TracĂ©besluit wordt naar verwachting in 2019 vastgesteld. Vanwege dit project is het niet zinvol om nu reeds een stillere deklaag aan te brengen op de N33, daar dit zou leiden tot disproportionele kapitaalvernietiging.

Situatieschets:

Download kaarten weergave ligging referentiepunten

Inzage Termijn verstreken
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de bijbehorende maximale overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding per referentiepunt. Alle op de zaak betrekking hebbende stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door middel van toezending aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;
  • b. de dagtekening;
  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.