Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zevenaar (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 28 februari 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/38856, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 13 referentiepunten langs het traject gelegen langs het traject Zevenaar – Duitse grens tussen km 109,0 en 110,25 (kern Babberich). Van deze beschikking is op woensdag 1 maart 2017 mededeling gedaan in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Zevenaar Post.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2017 en 2018. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 10,7dB.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend, omdat sprake is van de volgende bijzondere omstandigheid.

Het Tracébesluit Derde spoor Zevenaar – Duitse grens is op 7 juli 2013 vastgesteld voor de uitbreiding van de spoorlijn tussen Zevenaar Oost en de Nederlands-Duitse grens. De spooraanpassing betreft onder andere de aanleg van een derde spoor ten oosten van Zevenaar tot de Duitse grens (tussen km 108.7 tot km 111.031). Om de bouw van het derde spoor mogelijk te maken, moet het aanwezige geluidsscherm ter hoogte van Babberich tussen maart 2017 en eind 2018 tijdelijk weggehaald worden. Dit geluidsscherm wordt na de bouw weer teruggeplaatst.

In de periode dat het geluidsscherm weggehaald is, leidt dit tot een tijdelijke overschrijding van geluidproductieplafonds. Om de mate en duur van deze overschrijding zoveel mogelijk te beperken wordt een tweetal maatregelen getroffen. Er worden lage tijdelijke geluidschermen direct naast het spoor geplaatst om het rolgeluid te verminderen. Tevens zal tijdens de uitvoering niet het hele geluidscherm in Ă©Ă©n keer wordt verwijderd, maar in stukken van 500 meter (en weer teruggeplaatst) om de overlast voor de omgeving te beperken.

Situatieschets:
2-2

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage, de aanvraag en de overige stukken kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 28 februari 2017

Aanvraag ProRail d.d. 2 februari 2017

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.