Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Zaandam Kogerveld (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van donderdag 22 december 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/306802, met toepassing van artikel 11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer, ProRail een tijdelijke ontheffing van de naleving van de geluidproductieplafonds is verleend voor 11 referentiepunten langs de hoofdspoorweg Zaandam – Hoorn – Enkhuizen, ter hoogte van Zaandam Kogerveld.

De tijdelijke ontheffing geldt voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. In de ontheffing is per referentiepunt een maximale overschrijding van de geluidproductieplafonds bepaald. Deze maximale overschrijding bedraagt maximaal 1,5 dB.

Van deze beschikking is op vrijdag 23 december 2016 mededeling gedaan in de Staatscourant en op woensdag 4 januari 2017 in het lokale huis-aan-huisblad “De Zaankanter”.

Aanleiding
Deze beschikking is verleend omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Door NS-Reizigers (hierna NS) wordt op het betrokken traject vanwege materieeltekort tijdelijk lawaaiiger DDM1-materieel ingezet. Dit lawaaiiger materieel past op het grootste gedeelte van het traject binnen de geldende geluidproductieplafonds, maar zorgt er op twee locaties in Zaandam voor dat de geluidproductieplafonds worden overschreden. Dit komt door de combinatie van lawaaiiger materieel, met de brugtoeslag die geldt op de geluidproductie op 10 referentiepunten ter hoogte van stalen bruggen nabij de Zaanbruggen. Op 1 referentiepunt in de buurt van het station Zaandam Kogerveld wordt ook een geluidproductieplafond overschreden met 0,1 dB. Dit komt ook door een zijdelingse invloed die de stalen bruggen hebben op de geluidproductie aldaar.

De NS heeft nieuw materieel besteld dat vanaf 2017 zal gaan instromen. Met de toenemende inzet van dit nieuwe materieel zullen de geluidproductieplafonds vanaf 2021 weer nageleefd kunnen worden.

Situatieschets:
Weergave ligging referentiepunten

Inzage Termijn verstreken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de maximale overschrijding van het geluidproductieplafond per referentiepunt. Het besluit, inclusief bijlage en de aanvraag van ProRail kunt u ook hier ook downloaden:

Besluit d.d. 22 december 2016

Aanvraag ProRail d.d. 19 december 2016

Bezwaar Termijn verstreken
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
  • een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.