Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A15 Ridderkerk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten, gelegen langs de rijksweg A15 ter hoogte van Ridderkerk. Bij brief van 19 maart 2020,
kenmerk IENW/BSK-2020/49318 heeft zij dit besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
18 december 2019 in het huis-aan-huisblad “De Combinatie Ridderkerk” gepubliceerd en op donderdag 19 december 2019 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Schakel Barendrecht”. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit.
Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 25 maart 2020 gepubliceerd in het huis-aan-huisblad “De Combinatie Ridderkerk en op donderdag 26 maart 2020 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Schakel Barendrecht”.

Aanleiding en beknopte samenvatting

De aanleiding voor het verzoek betreft het opnemen van een aanwezig geluidsscherm bij Ridderkerk in het geluidregister. Het scherm is geplaatst langs de A15 tussen km 64,47 tot km 64,85 en is een 6 meter hoog scherm over een lengte van 320 meter. Dit is in werkelijkheid aanwezig maar niet in het geluidregister opgenomen. Opname van dit werkelijk aanwezige scherm in het geluidregister leidt tot een lagere waarde van de Gpp’s op de referentiepunten ter hoogte van dit schermen en in zijn directe nabijheid. De geluidproductieplafonds worden op 15 referentiepunten verlaagd en het geluidscherm wordt in het geluidregister opgenomen.

Er worden geen referentiepunten verplaatst.

Weergave ligging referentiepunten en op te nemen geluidscherm

Inzagetermijn (termijn verstreken d.d. 8 mei 2020)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 19 maart 2020 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 29 oktober 2019 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 17 december 2019 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn verstreken d.d. 8 mei 2020)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.
Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister