Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A22 aansluiting Beverwijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 30 augustus 2018, kenmerk IenM/BSK-2018/182381, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 37 referentiepunten, gelegen langs de A22 ter hoogte van de aansluiting Beverwijk. Het besluit bevat geen wijzigingen ten aanzien van het ontwerpbesluit.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 4 juli 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Nieuwsblad de Kennemer” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn geen zienswijzen ingediend over het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 5 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting
Om een optimale balans te zoeken tussen de ruimte voor economische ontwikkeling en het leefklimaat in de IJmond hebben verschillende partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, een gebiedsgerichte aanpak onderzocht. Onderdeel van deze aanpak is de aanpassing van de aansluiting A22/N197. Met de aanpassing van deze aansluiting wordt beoogd de doorstroming van het verkeer te verbeteren met een betere bereikbaarheid tot gevolg. Er is akoestisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van de aanpassing van de aansluiting op de geluidproductieplafonds. Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende geluidproductieplafonds gewijzigd moeten worden.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat maatregelen om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken, niet doelmatig zijn.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:
Referentiepunten A22

Inzagetermijn Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 30 augustus 2018 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 28 juni 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 2 mei 2018 (inclusief bijlagen)

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.


Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister