Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A1 Rijssen-Holten, Tolweg

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 20 september 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/208368 heeft ingestemd met het verzoek van de gemeente Rijssen-Holten om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A1 ter hoogte van de Tolweg.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 29 april 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Hart van Rijssen-Holten” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Op vrijdag 23 september 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het Tracébesluit A1 Apeldoorn is ter hoogte van de woning Tolweg 12/12A een geluidscherm opgenomen. Op verzoek van de bewoners van de Tolweg 12/12A is Rijkswaterstaat met de gemeente Rijssen-Holten overeengekomen het geluidscherm niet te plaatsen. De werkzaamheden aan de weg zijn inmiddels afgerond en de woning is geamoveerd. Omdat in het Tracébesluit de nieuwe geluidproductieplafonds zijn vastgesteld mét geluidscherm moeten de plafonds die in het invloedsgebied van het niet geplaatste geluidscherm liggen worden gewijzigd naar de situatie zonder geluidscherm. Uit onderzoek blijkt dat als gevolg van het niet realiseren van het geluidsscherm, er geen overschrijdingen van de toetswaarden ontstaan op andere nabij gelegen woningen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 8 november 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
26 september 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 8 november 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister