Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Delden (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 13 juni 2019, kenmerk IenW/BSK-2019/128973, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op drie referentiepunten, gelegen langs het hoofdspoorweg Zutphen – Hengelo ter hoogte van Delden.   

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
12 december 2018 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad “Hofweekblad” gepubliceerd. Binnen de daarvoor bestemde termijn zijn zes zienswijzen ingediend ten aanzien van het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 19 juni 2019 in de Staatscourant. Op die dag is tevens een kennisgeving verschenen in het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting besluit

In het nalevingsverslag geluidproductieplafonds spoorwegen 2013 heeft ProRail een overschrijding van de geluidproductieplafonds gerapporteerd voor de hoofdspoorweg tussen Zutphen – Hengelo ter hoogte van Delden. Deze overschrijding is veroorzaakt doordat de snelheden in de huidige dienstregeling lokaal hoger zijn dan de snelheden die ten grondslag liggen aan het huidige geluidproductieplafond. Om deze overschrijding op te heffen, heeft ProRail een wijzigingsverzoek ingediend.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat maatregelen om de gevolgen van de aangevraagde wijziging van de geluidproductieplafonds voor de geluidsbelastingen op woningen en andere geluidsgevoelige objecten te beperken niet doelmatig zijn.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten:

Inzagetermijn (termijn verloopt 31 juli 2019)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden (en de maatregelen). De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 13 juni 2019 (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 6 december 2018 (inclusief bijlagen)

Aanvraag ProRail d.d. 23 juli 2018 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn verloopt 31 juli 2019)

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt, een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen en zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.