Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A6 aansluiting Lelystad Airport

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 22 referentiepunten, gelegen langs de A6, ter hoogte van Lelystad Airport (gemeente Lelystad), waarbij voor 13 referentiepunten tevens de ligging (opnieuw) is bepaald. Bij brief van
3 november 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/167348 heeft zij het besluit kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 1 juni 2016 gepubliceerd in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Flevopost, editie Flevoland en vanaf 2 juni 2016 is het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Over het ontwerpbesluit zijn binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken geen zienswijzen ingediend. Het besluit wordt derhalve ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het definitieve besluit is op 9 november 2016 in de Staatscourant en het lokale huis-aan-huisblad Flevopost, editie Flevoland gepubliceerd.

Aanleiding
Om de bereikbaarheid van Lelystad en Lelystad Airport te verbeteren en in de toekomst te behouden wordt door de provincie Flevoland ten zuiden van de huidige aansluiting 10 een nieuwe halve aansluiting op de A6 gerealiseerd. De nieuwe aansluiting wordt met een verbindingsweg verbonden met de ontsluitingsweg van de luchthaven en het bedrijventerrein Larserknoop. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een provinciaal inpassingsplan (PIP) “Verbindingsweg en halve aansluiting op de A6” opgesteld en een milieueffectrapport (MER). Het inpassingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan, doch deze wijzigingen zijn niet van invloed op de vaststelling van de te wijzigen geluidproductieplafonds.

De provincie Flevoland is initiatiefnemer van het project, maar het verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds is ingediend door Rijkswaterstaat, in samenwerking met provincie Flevoland. Deze wijziging is gelijktijdig met het PIP en het MER in procedure gebracht.

Situatieschets:
Weergave huidige ligging referentiepunten:
Huidige ligging referentiepunten

Te verplaatsen en nieuwe referentiepunten:
Te verplaatsen en nieuwe referentiepunten
Blauw = verplaatst, Paars = nieuw referentiepunt

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het ontwerpbesluit ter wijziging van de geluidproductieplafonds liggen met bijbehorende stukken vanaf 10 november 2016 zes weken gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

  • Provinciehuis van de provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;
  • Gemeentehuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad;
  • Smedinghuis van Rijkswaterstaat, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;
  • Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 487 450).

Stukken
Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde en nieuw vastgestelde plafondwaarden. Alle stukken kunt u hier ook downloaden:

Besluit d.d. 3 november 2016

Ontwerp-besluit d.d. 26 mei 2016

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 3 mei 2016, inclusief bijlagen:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

PIP “Verbindingsweg en halve aansluiting op de A6”
De kennisgeving van het PIP kunt u inzien in de Staatscourant en Flevopost met dezelfde publicatiedatum als de onderhavige publicatie. In die kennisgeving staat tevens een toelichting op de desbetreffende beroepsprocedure. Ter attentie: De terinzagelegging van de stukken van beide procedures vindt gelijktijdig plaats, de beroepsprocedures verlopen apart van elkaar. De terinzagelegging van het PIP vindt ook plaats in gemeenten waar geen GPP’s worden gewijzigd.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister