Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N31 Wergea-Drachten

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 15 maart 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/48008 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de N31 tussen de aansluiting Wergea en knooppunt Drachten.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 22 december 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en de huis-aan-huisbladen “Huis aan Huis Leeuwarden” en “Drachtster Courant”.

Op woensdag 16 maart 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in de hierboven genoemde huis-aan-huisbladen.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2019 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A31 tussen de aansluiting Wergea en knooppunt Drachten dreigen te worden overschreden. Deze dreigende overschrijding wordt veroorzaakt door autonome groei van het wegverkeer.

Rijkswaterstaat heeft laten onderzoeken welke maatregelen doelmatig zijn om de dreigende overschrijdingen weg te nemen. Op het wegvak ten oosten van de aansluiting Nijega en Drachten kan de overschrijding worden weggenomen met de aanleg van tweelaags ZOAB. De geluidproductieplafonds worden hier niet gewijzigd. Bij 4 wegvakken tussen Wergea en Nijega is het doelmatig om tweelaags ZOAB aan te brengen op Ă©Ă©n rijbaan. Maar omdat nog niet duidelijk is op welke baan dat is, wordt voor deze wegvakken later een besluit genomen.

Langs de overige wegvakken liggen 4 clusters van woningen. Bij drie clusters is het niet doelmatig om maatregelen aan te brengen en worden de geluidproductieplafonds verhoogd. De woningen die als gevolg daarvan een overschrijding van de toetswaarde hebben, komen in aanmerking voor een onderzoek naar de noodzaak tot het treffen geluidwerende maatregelen aan de gevel van de woningen. Bij het vierde cluster, ter hoogte van de aansluiting Nijega, zijn wel maatregelen doelmatig. De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van tweelaags ZOAB en het plaatsen van een geluidsscherm. De geluidproductieplafonds langs dit wegvak worden gewijzigd.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 30 april 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
17 maart 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 30 april 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister