Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Verlenging Hoekse Lijn

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 11.27, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft toegewezen om geluidproductieplafonds vast te stellen op 17 referentiepunten, gelegen langs het nieuw aan te leggen westelijke traject van de Hoekse Lijn, te Hoek van Holland. Tevens wordt voor 12 referentiepunten langs de bestaande Hoekse Lijn te Hoek van Holland het geluidproductieplafond gewijzigd met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Bij brief van 29 juni 2017 met kenmerk IenM/BSK-2017/143333 heeft de staatssecretaris het besluit kenbaar gemaakt aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het definitieve besluit bevat geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Een kennisgeving van het besluit is op donderdag 6 juli 2017 in de Staatscourant en de Hoekse Krant worden gepubliceerd.

Aanleiding
De bestaande Hoekse Lijn (Schiedam – Hoek van Holland) wordt in de periode april 2017 – december 2017 omgebouwd tot een lightrail spoorlijn en wordt volledig geïntegreerd met het bestaande Rotterdamse metronet. Nadat de Hoekse Lijn is omgebouwd wordt het traject verlengd in westelijke richting tot aan het strand. Omdat op dit gedeelte van de Hoekse Lijn nieuwe geluidproductieplafonds vastgesteld dienen te worden, heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, als beheerder van het nieuw aan te leggen gedeelte van de Hoekse lijn, hiertoe een aanvraag ingediend. Door de vaststelling van de nieuwe geluidproductieplafonds en de vastlegging van de bijbehorende brongegevens in het geluidregister zal op 12 referentiepunten langs de bestaande Hoekse Lijn de geluidproductie bij volledig benut geluidproductieplafond afnemen. Op deze referentiepunten worden de geluidproductieplafonds met het besluit verlaagd.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten en Hoekse Lijn
Indicatieve weergave ligging referentiepunten en Hoekse Lijn

Terinzagelegging Termijn verstreken
Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de vastgestelde en gewijzigde plafondwaarden. Tevens behoort bij het besluit een zienswijzenota, waarin de ingebrachte zienswijze wordt beantwoord. Alle stukken kunt u ook hier downloaden:

Besluit d.d. 29 juni 2017 (inclusief bijlagen):

Ontwerpbesluit d.d. 25 november 2016 (inclusief bijlagen):

Aanvraag MRDH d.d. 28 september 2016:

Beroep Termijn verstreken
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister