Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N57 en N652, Burgh-Haamstede

Ontwerpbesluit wijziging geluidproductieplafonds

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 7 november 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/315388 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de N57 ter hoogte van Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op vrijdag 10 november 2023 in de Staatscourant gepubliceerd en in het huis-aan-huisblad “Wereldregio”. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

Gebleken is dat langs de N57 ter hoogte van Burgh-Haamstede op een aantal referentiepunten sprake is van een (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds. Daarnaast zijn in Burgh-Haamstede twee kruispunten omgebouwd tot rotondes. Ook op het aansluitende deel van de N652 is de verwachting dat in de toekomst sprake kan zijn van overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. Gelet op deze (dreigende) overschrijdingen en de wegaanpassingen is onderzoek uitgevoerd of maatregelen mogelijk, respectievelijk nodig zijn om de knelpunten op te lossen dan wel te voorkomen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat op het weggedeelte van de N57 ten zuiden van de rotonde met de Cauersweg, het aanbrengen van een stiller wegdek doelmatig is. De (dreigende) overschrijding van de geluidproductieplafonds wordt met deze maatregel weggenomen.

Op de overige weggedeelten zijn maatregelen niet doelmatig of stuiten ze op overwegende bezwaren van technische of stedenbouwkundige/landschappelijke aard. Zo is de toepassing van stiller wegdek niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van landbouwverkeer op deze weggedeelten en passen geluidschermen niet in de Dorpsvisie van Burgh-Haamstede zoals deze in overleg met de bewoners tot stand is gekomen.

Gelet hierop heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen. Als gevolg van de wijziging neemt bij 58 woningen de geluidsbelasting bij volledig benut geluidproductieplafond toe met 1 tot maximaal 3 dB toe boven de toetswaarde. De geluidsbelastingen blijven onder de maximumwaarde van 65 dB. Voor deze 58 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden ingeval van volledige benutting van het gewijzigde geluidproductieplafond. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen

Stukken

Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 23 december 2023)

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf maandag
13 november 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 â€‘ 487 450). Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Zienswijzen (termijn is verlopen op 23 december 2023)

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister