Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A67 – Veldhoven

Herzien besluit

Met het besluit van 25 oktober 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/249048 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met het verzoek van de gemeente Veldhoven om de geluidproductieplafonds te wijzigen op de referentiepunten gelegen langs de A67 in verband met de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A67 ter hoogte van de Kempenbaan in Veldhoven. Gebleken is dat bij dit besluit een foutieve bijlage 1 en bijlage 3 is gevoegd .

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 29 november 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/280129 deze fout heeft hersteld.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 30 juni 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Veldhovens Weekblad” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit is 1 zienswijze ingebracht. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Omwille van de inzichtelijkheid wordt het volledige herziene besluit, met daarin de gecorrigeerde bijlagen, opnieuw bekendgemaakt. Naast het vervangen van Bijlage 1 en Bijlage 3 zijn geen andere correcties doorgevoerd.

Op woensdag 30 november 2022 is het herziene definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Om de verkeersproblematiek rondom de Kempenbaan in Veldhoven op te lossen, wordt een nieuwe aansluiting op de A67 gerealiseerd waarbij de Kempenbaan via de Locht wordt ontsloten. Deze wijziging is voorzien in het bestemmingsplan Kempenbaan-West. De A67 wordt tussen km 14,01 tot km 15,39 fysiek gewijzigd. Gelet op deze wijziging heeft de gemeente Veldhoven akoestisch onderzoek laten verrichten waarmee een toets aan de regelgeving en grenswaarden uit de Wet milieubeheer is uitgevoerd.

Op basis van deze onderzoeken heeft de gemeente Veldhoven verzocht de geluidproductieplafonds op 42 referentiepunten te verlagen. De ligging van 12 referentiepunten wordt gewijzigd. Daartoe wordt het reeds aanwezige tweelaags ZOAB ter hoogte van de fysieke wijziging tussen km 14,01 en km 15,39 in het geluidregister opgenomen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 13 januari 2023)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
1 december 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Aanvraag gemeente Veldhoven (inclusief bijlagen)

Ontwerpbesluit d.d. 28 juni 2021 (inclusief bijlagen)

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 13 januari 2023)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister