Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Almelo-Mariënberg

Besluit wijziging geluidproductieplafonds

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 12 december 2023 met kenmerk IenW/BSK-2023/368388 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs drie gedeelten van het spoortraject Almelo-Mariënberg.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 25 oktober 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. In diezelfde week is het ontwerpbesluit ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van de betrokken gemeenten, te weten Almelo, Hellendoorn, Ommen, Twenterand en Wierden.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op woensdag 13 december 2023 in de Staatscourant gepubliceerd. In diezelfde week is het besluit ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van de hierboven genoemde gemeenten. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Aanleiding

In recente nalevingsverslagen is geconstateerd dat de geluidruimte voor het traject Almelo‑Mariënberg gering is en dat er op drie spoorgedeelten van het traject sprake is van overschrijdingen van de geluidproductieplafonds. De overschrijdingen worden veroorzaakt door hogere treinintensiteiten en aangepaste treinsnelheden. De spoorgedeelten waar de overschrijdingen plaatsvinden, liggen in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Ommen en Twenterand.

ProRail heeft laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de geluidproductieplafonds weer na te kunnen leven. Het onderzoek wijst uit dat het treffen van maatregelen, zoals het aanbrengen van raildempers of het bouwen van geluidschermen om de overschrijdingen weg te nemen, niet doelmatig is. Uit het onderzoek op woningniveau blijkt vervolgens dat bij 5 woningen de toetswaarde zonder het treffen van maatregelen met 1 tot 3 dB wordt overschreden. Voor deze woningen zal ProRail onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Zo ja, dan zal aan de eigenaren van de woningen een aanbod worden gedaan tot het treffen van geluidwerende maatregelen.

Stukken

Het besluit, inclusief bijlagen, de aanvraag en de overige stukken kunt u hieronder downloaden.

Terinzagelegging (termijn is verlopen op 26 januari 2024)

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
14 december 2023 voor 6 weken ter inzage bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450). Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 26 januari 2024)

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder het hierboven vermelde nummer.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.