Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Dieren (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 14 juni 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/130123 heeft ingestemd met het verzoek van ProRail om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer. de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs het spoortraject Arnhem‑Zutphen, in Dieren, gemeente Rheden.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op dinsdag 22 februari 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Regiobode” gepubliceerd.
Op het ontwerpbesluit is Ă©Ă©n zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Op woensdag 15 juni 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

ProRail heeft als beheerder van het hoofdspoorwegennet op grond van artikel 11.20 van de Wet milieubeheer (Wm) de plicht om de geluidproductieplafonds (GPP’s) na te leven. Hiervoor stelt ProRail jaarlijks een verslag op met betrekking tot de naleving van de geluidproductieplafonds in het voorafgaande kalenderjaar. ProRail heeft in het nalevingsverslag 2014 en latere verslagen vastgesteld dat de geluidproductie-plafonds worden overschreden op een deel van de spoorlijn Arnhem–Zutphen, ter hoogte van station Dieren in de gemeente Rheden. De overschrijdingen zijn het gevolg van toegenomen treinintensiteiten.

ProRail heeft daarom voor deze locatie onderzocht of de overschrijding van de geluidproductieplafonds kan worden weggenomen. Uit het onderzoek blijkt dat met doelmatige bronmaatregelen (raildempers) en het plaatsen van geluidschermen de overschrijdingen kunnen worden verminderd, maar niet geheel ongedaan kunnen worden gemaakt. Uit onderzoek op woningniveau blijkt vervolgens dat bij 50 woningen er een overschrijding van de toetswaarde resteert. Voor deze woningen zal ProRail onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Mocht dit het geval zijn, dan zal aan de eigenaren van die woningen worden aangeboden geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

De te wijzigen referentiepunten

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 29 juli 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
26 juni 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 29 juli 2022)   

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds voor spoorwegen is hier te vinden: Geluidregister spoorwegen.