Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Terneuzen – Sluiskil (spoor)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat bij besluit van 17 juni 2015, kenmerk IenM/BSK-2015/111888, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van ProRail toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 4 referentiepunten, gelegen langs het traject Sluiskil aansluiting – Terneuzen zuid, ter hoogte van de brug over het kanaal Sas van Gent – Terneuzen.

Op 25 maart 2015 is het ontwerp-besluit gepubliceerd in de Staatscourant en het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad. Op 26 maart 2015 heb ik het ontwerp-besluit ter inzage gelegd. Over het ontwerp-besluit heb ik geen zienswijzen ontvangen en er zijn in het besluit geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit aangebracht.

Op 26 juni 2015 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad.

Aanleiding
In het kader van de naleving van de geluidproductieplafonds (artikel 11.22 van de Wet milieubeheer) wordt door ProRail jaarlijks onderzoek gedaan naar mogelijke geluidknelpunten langs het spoor. Uit het onderzoek naar de dienstregeling 2014 is gebleken, dat ter hoogte van de brug bij Sluiskil over het kanaal van Sas van Gent naar Terneuzen een overschrijding kan optreden van de geldende geluidproductieplafonds. Hierom heeft ProRail een verzoek ingediend ter wijziging van de geluidproductieplafonds.

Ter hoogte van de referentiepunten waarin de geluidproductieplafonds moeten worden gewijzigd liggen geen woningen of andere geluidsgevoelige objecten waar de voorkeurswaarde overschreden wordt. Daarom hoefde ProRail geen geluidbeperkende maatregelen af te wegen.

Situatieschets:

Rood = geconstateerde overschrijding

Terinzagelegging (verstreken)
Het voorgenomen besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken
Tot het voorgenomen besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en de gewijzigde plafondwaarden. Alle stukken kunt u ook hier downloaden:

Definitief besluit d.d. 17 juni 2015:

Ontwerp-besluit d.d. 18 maart 2015:

Aanvraag ProRail, inclusief bijlage d.d. 4 december 2014:

Beroep (mogelijkheid verstreken)
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai:
0348 – 487- 450

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister