Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A50 Ekkersrijt-Son

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 27 september 2021 met kenmerk
IenW/BSK-2021/257856 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten, gelegen langs de A50 gelegen tussen de Huizingalaan (Eindhoven) en de aansluiting Son en Breugel.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 29 september 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Groot Eindhoven” gepubliceerd. Op het ontwerpbesluit zijn twee verschillende zienswijzen ingebracht.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over 2014 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A50 tussen de Huizingalaan (Eindhoven) en de aansluiting Son en Breugel dreigen te worden overschreden. De overschrijding zal in de toekomst nog toenemen als geen maatregelen worden genomen.

In 2015 zijn ter hoogte van Son al geluidmaatregelen gerealiseerd. Deze maatregelen bestonden enerzijds uit ‘herstelmaatregelen’ die tot doel hadden om een akoestische situatie te creëren die al ten tijde van de openstelling van de A50 aanwezig had moeten zijn. Anderzijds bestonden de maatregelen uit een maatregelen om een overschrijding van de geluidproductieplafonds te voorkomen. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat deze nalevingsmaatregel onvoldoende is om tot en met 2030 aan de geluidproductieplafonds te voldoen. Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds ongedaan te maken dan wel te voorkomen.

Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de overschrijdingen van de toetswaarde kunnen worden opgelost met doelmatige geluidmaatregelen in de vorm van tweelaags ZOAB en geluidschermen.

Rijkswaterstaat heeft verzocht om de in 2015 getroffen maatregelen en de nu te realiseren maatregelen in het geluidregister te laten opnemen en de geluidproductieplafonds te wijzigen. Met dit besluit wordt met dit verzoek ingestemd.

Inzagetermijn (termijn is op 11 november 2021 verlopen) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 30 september 2021 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hier ook downloaden:

Aanvraag Rijkswaterstaat (inclusief bijlagen)

Zienswijze (termijn is op 11 november 2021 verlopen)  

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister