Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A2/A76 Knooppunt Kerensheide

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 22 maart 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/54076 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A2 en A79 ter hoogte van het knooppunt Kerensheide.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 22 december 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en het huis-aan-huisblad “VIA Limburg Westelijke Mijnstreek”. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 23 maart 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2017 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs de A2 en A76 ter hoogte van het knooppunt Kerensheide (dreigen te) worden overschreden. Deze (dreigende) overschrijding wordt veroorzaakt door het gegeven dat de geluidproductieplafonds zijn vastgesteld op basis van verkeersgegevens uit 2008 en sindsdien de hoeveelheid verkeer sterk is toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat als gevolg van de (dreigende) overschrijdingen op de geluidproductieplafonds, er geen overschrijding is van de toetswaarde op de aanwezige geluidsgevoelige objecten. Op grond van dit onderzoek heeft Rijkswaterstaat mijn verzocht de geluidproductieplafonds te wijzigen.

Referentiepunten Knooppunt Kerensheide

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 6 mei 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
24 maart 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Beroep (termijn is verlopen op 6 mei 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister