Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

N33 Veendam

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 27 september 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/216882 heeft ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de N33 tussen de aansluiting Veendam en het knooppunt Zuidbroek.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag 4 mei 2022 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Veendammer” gepubliceerd. Op dit ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

Op woensdag 28 september 2022 is het definitieve besluit gepubliceerd in de Staatscourant en in het hierboven genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2019 is geconstateerd dat de geluidproductieplafonds langs het genoemde wegvak (dreigen te) worden overschreden. Deze (dreigende) overschrijding wordt veroorzaakt door dat de hoeveelheid verkeer de laatste jaren is toegenomen. Rijkswaterstaat heeft daarom laten onderzoeken of er geluidbeperkende maatregelen in aanmerking komen om de overschrijdingen van de geluidproductieplafonds in de toekomst te voorkomen.

Met het aanbrengen van een stiller wegdek op beide hoofdrijbanen tussen km 37,725 en km 40,895 kan de (dreigende) overschrijding van de geluidproductie-plafonds langs dit gedeelte van de N33 ongedaan worden gemaakt. Voor dit wegvak hoeven daarom de geluidproductieplafonds niet te worden gewijzigd.

Voor het aansluitende wegvak van km 35,0 tot km 37,375 is het eveneens doelmatig om een stiller wegdek aan te brengen, maar met deze maatregelen kan de (dreigende) overschrijding niet volledig worden voorkomen. Met het treffen van deze maatregelen kan bij 7 woningen een overschrijding van de wettelijke toetswaarde worden voorkomen. Bij 4 woningen is het niet doelmatig gebleken om in de toekomst een overschrijding van de toetswaarde te voorkomen.

Voor deze vier woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit besluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Indien dit zo is, dan zal aan dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

Voor het aansluitende wegvak van km 40,895 tot km 43,25 is het niet mogelijk om de dreigende overschrijding met een doelmatige maatregel te voorkomen. Langs dit wegvak zijn echter geen woningen aanwezig met een geluidsbelasting hoger dan de voorkeurswaarde van 50 dB bij geheel benut geluidproductieplafond.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 11 november 2022) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag
29 september 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Rechtsmiddelen (termijn is verlopen op 11 november 2022)  

Binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister