Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A59 Waalwijk, aansluiting N261 (besluit van 20 september 2021)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 20 september 2021 met kenmerk IenW/BSK-2021/249587 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat heeft toegewezen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op 92 referentiepunten, gelegen langs de A59 ter hoogte van de aansluiting met de N261 in de gemeente Waalwijk.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op woensdag
24 maart 2021 in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad “Weekblad Waalwijk” gepubliceerd. Tijdens deze periode zijn op het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingebracht.

Een kennisgeving van het definitieve besluit is op vrijdag 24 september 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Op woensdag 22 september 2021 is tevens een kennisgeving verschenen het eerder genoemde huis-aan-huisblad.

Aanleiding en beknopte samenvatting

Op 15 september 2011 heeft de gemeente Waalwijk een bestemmingsplan vastgesteld voor de ombouw van de aansluiting van de N261 op de A59. Ten tijde van de samenstellen van het geluidregister was het bestemmingsplan om deze aansluiting om te bouwen nog niet in de databestanden van Rijkswaterstaat opgenomen en kon de aansluiting dan ook nog niet in het geluidregister worden opgenomen. Om deze omissie te herstellen is een procedure gevoerd om deze gewijzigde aansluiting, inclusief de geluidbeperkende maatregelen uit het bestemmingsplan, alsnog in het register op te nemen. Daarom verzoekt Rijkswaterstaat om voor de A59 van kilometer 112,1 tot kilometer 116,2 de geluidproductieplafonds te wijzigen.

De wijziging van de geluidproductieplafonds zal bij 3 woningen leiden tot een beperkte overschrijding van de toetswaarde van maximaal 1 dB. Langs het traject zijn tevens 10 saneringsobjecten aanwezig waar na wijziging een overschrijding van de streefwaarde voor sanering van maximaal 4 dB resteert. Voor deze 13 woningen zal na het onherroepelijk worden van het besluit een onderzoek naar de binnenwaarde worden uitgevoerd.

Indicatieve weergave ligging referentiepunten

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 9 november 2021) 

Het besluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden en een aanduiding van de te treffen maatregelen.

De op het besluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Besluit van 20 september 2021: A59 Waalwijk

Aanvraag Rijkswaterstaat d.d. 22 september 2020 (inclusief bijlagen)

Beroep (termijn is verlopen op 9 november 2021) 

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt;
  • een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister