Canada Goose sale cheap Canada Goose
Bureau Sanering Verkeerslawaai

Bureau Sanering Verkeerslawaai

A73 Venray-Boxmeer

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij ontwerpbesluit van 7 juni 2022 met kenmerk IenW/BSK-2022/120814 het voornemen bekend heeft gemaakt om met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van Rijkswaterstaat toe te wijzen de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs de A73 tussen de aansluiting Boxmeer en de aansluiting Venray-Noord.

Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 9 juni 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en de huis-aan-huisbladen “Maas Driehoek, editie Cuijks Weekblad” (gemeente Land van Cuijk) en “Hallo Venray” (gemeente Venray).

Aanleiding en beknopte samenvatting

In het nalevingsverslag over het jaar 2017 zijn langs de A73 tussen de aansluiting Grubbenvorst en de aansluiting Boxmeer dreigende overschrijdingen van het geluidproductieplafond geconstateerd.

Voor dit wegvak heeft Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek laten uitvoeren  naar de gevolgen van de groei van het verkeer tot 2040. Het blijkt dat door toepassing van een stiller wegdek bestaande uit tweelaags ZOAB tot 2040 kan worden voldaan aan deze plafonds op het wegvak de aansluiting Grubbenvorst en de aansluiting Venray-Noord. Voor dit wegvak hoeven daarom de geluidproductieplafonds niet te worden gewijzigd.

Op het resterende wegvak tussen de aansluitingen Venray-Noord en Boxmeer kan de overschrijding niet worden weggenomen met een bronmaatregel en is een nader onderzoek uitgevoerd naar aanvullende maatregelen om de dreigende overschrijdingen te voorkomen. Daarbij is uitgegaan van de toekomstige situatie in het jaar 2040.

Bij in totaal 14 woningen langs de A73 zal in de toekomst een overschrijding van de wettelijke toetswaarde ontstaan. Nader onderzoek wijst uit dat met het  aanbrengen van een stiller wegdek bestaande uit tweelaags ZOAB op de oostelijke hoofdrijbanen tussen km 67,88 en 69,39 de overschrijding bij één woning kan worden voorkomen. Voor de overige 13 woningen is het niet doelmatig om maatregelen te treffen die de overschrijding ongedaan maken.

Op basis van dit onderzoek heeft Rijkswaterstaat verzocht de geluidproductie-plafonds langs de A73 tussen km 67,0 en km 79,1 te wijzigen.

Voor de genoemde 13 woningen zal Rijkswaterstaat na het onherroepelijk worden van dit ontwerpbesluit onderzoeken of de wettelijke binnenwaarde wordt overschreden. Indien dit zo is, dan zal aan dan zal aan de eigenaren van deze woningen worden aangeboden om geluidwerende maatregelen aan de gevels te treffen.

Inzagetermijn (termijn is verlopen op 21 juli 2022) 

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf 10 juni 2022 voor zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

Stukken

Tot het ontwerpbesluit behoort een lijst van de betrokken referentiepunten met de gewijzigde plafondwaarden. De op het ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken kunt u hieronder ook downloaden.

Zienswijze (termijn is verlopen op 21 juli 2022)   

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan eenieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over dit ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai,
    Postbus 97, 3440 AB Woerden en zijn voorzien van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450.

Meer informatie over de (hoogte van) geluidproductieplafonds is hier te vinden: geluidregister